navigate_next
Gwarancja

Stiga

Warunki gwarancji

1. Gwarancja – stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych). Gwarantem jest Stiga Sp. z o.o. 62-081 Baranowo, ul. Rzemieślnicza 87

2. Gwarancją bezpłatnej naprawy objęta jest wada urządzenia, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi ze względu na uszkodzenie, a przyczyna uszkodzenia wynika z wad materiałowych, montażowych.

3. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi: (*)

a) zakup konsumencki:

- 3 lata: wszystkie inne urządzenia z wyłączeniem traktorów ogrodowych z frontowo lub centralnie między kołami zamontowanym zespołem roboczym wraz z akcesoriami, robotów koszących oraz urządzeń SGS60;

- 2 lata lub 300 motogodzin / w przypadku maszyn z serii PRO - 2 lata lub 500 motogodzin (w zależności co nastąpi wcześniej): dla traktorów ogrodowych z frontowo lub centralnie między kołami zamontowanym zespołem roboczym wraz z akcesoriami;

- 2 lata: roboty koszące oraz urządzenie SGS60;

- 4 lata: włosie zamiatarek SWP; 

b) zakup komercyjny:

- 3 lata: kosiarki spalinowe i wertykulatory spalinowe; 

- 2 lata: roboty koszące;

- 1 rok lub 300 motogodzin / w przypadku maszyn z serii PRO – 1 rok lub 500 motogodzin (w zależności co nastąpi wcześniej): traktory ogrodowe z frontowo lub centralnie między kołami zamontowanym zespołem roboczym wraz z akcesoriami;

- 1 rok: pozostałe urządzenia.

4. Gwarancja wydłużona (*) – zakup konsumencki i komercyjny

3 lata lub 300 motogodzin / w przypadku maszyn z serii PRO - 3 lata lub 500 motogodzin (w zależności co nastąpi wcześniej): 

Obejmuje traktory ogrodowe wraz z akcesoriami sprzedane, zmontowane i uruchomione przez sprzedawcę sprzętu STIGA posiadającego autoryzację udzieloną przez firmę Stiga Sp. z o.o.. Obowiązek bezpłatnego zmontowania, uruchomienia i instruktażu użytkowania traktora spoczywa na sprzedawcy, i winien odbyć się w obecności nabywcy. Bezpłatne uruchomienie sprzętu nie obejmuje kosztu użytych materiałów eksploatacyjnych, które ponosi nabywca. Fakt przeprowadzenia ww. czynności winien być potwierdzony i odnotowany przez sprzedawcę. Dokument potwierdzający wykonanie powyższych czynności użytkownik winien zachować przez cały okres gwarancyjny.

 5. Okresów gwarancyjne dla jednostek silnikowych

- Stiga silniki dwucylindrowe traktory - 3 lata/3 lata (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- Stiga silniki pozostałe modele - 3 lata/1 rok (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S Vanguard - 3 lata/3 lata (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S Commercial Turf Series - 2 lata/2 lata (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S Extended Life Series: I/C, Pro, Professional Series z tuleją żeliwną - 2 lata/1 rok (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S 850 series z tuleją żeliwną, Dura-Bore - 2 lata/1 rok (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S Snow Series Max z tuleją żeliwną - 2 lata/1 rok (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S Pozostałe silniki z tuleją żeliwną - 2 lata/1 rok (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- B&S Pozostałe modele - 2 lata/90 dni (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- Honda GCV / GCVx - 2 lata/90 dni (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

- Honda GX-25/35, GXV-50, GXH-50, GXV-57 - 2 lata/1 rok (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

Honda GXV-160/530/630/660/690 - 3 lata/3 lata(zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

Honda pozostałe modele 2 lata/90 dni - (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

Kawasaki wszystkie modele 2 lata/1 rok - (zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

Inne silniki spalinowe wszystkie modele - 2 lata/90 dni

- Roboty koszące - silniki napędu kół i noży z przekładniami - 2 lata lub 1000 motogodzin(**)/2 lata lub 1000 motogodzin (** )(zastosowanie konsumenckie/komercyjne)

(*) Z ograniczeniami dla jednostek silnikowych zgodnie z pkt. 5, akumulatorów zgodnie z pkt. 6, zespołów jezdnych (przekładni) zgodnie z pkt. 7.

(**) W zależności co nastąpi wcześniej. 

6. Okresy gwarancyjne akumulatorów:

a) zakup konsumencki: 2 lata

b) zakup komercyjny: 1 rok

7. Okres gwarancyjny dla przekładni mechanicznych, elektrycznych i hydrostatycznych (HST) kosiarek i traktorów ogrodowych wynosi: 2 lata zakup konsumencki, 1 rok zakup komercyjny – z ograniczeniami 500 motogodzin traktory ogrodowe z serii PRO / 300 motogodzin pozostałe traktory ogrodowe (w zależności co nastąpi wcześniej).

8. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014 poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wszelkie postanowienia dotyczące zakupu konsumenckiego zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez użytkownika kompletnego urządzenia, wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup, w autoryzowanym zakładzie serwisowym lub miejscu zakupu niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności.

10. Zgłaszający reklamację winien podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu (Art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).

11. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku określonego w punkcie 9 i 10, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.

12. W przypadku zakupu komercyjnego wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części lub wymianę towaru. W przypadku zakupu konsumenckiego, kupujący może określić czy domaga się wymiany czy naprawy. W tej sytuacji gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany, jeżeli wybrany przez kupującego sposób usunięcia wady jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów. W przypadku naprawy gwarancja trwa dalej przedłużona o czas usunięcia wady przez gwaranta. W przypadku wymiany urządzenia gwarancja biegnie na nowo. W przypadku wymiany jedynie części urządzenia gwarancja biegnie na nowo w stosunku do tej części.

13. Gwarant za pośrednictwem autoryzowanego zakładu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z zakładem serwisowym.

14. W przypadku naprawy odpłatnej reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, koszty związane ze spedycją lub koszty dojazdu serwisu.

15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy. Gwarancja nie obejmuje przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. powódź, pożar, itd.

16. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte:

a) czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją, przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt,

b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi),

c) uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania mieszanki paliwowej niezgodnej z instrukcją obsługi,

d) uszkodzenia spowodowane przez użytkownika powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, transportu, nieprawidłowo wykonanych czynności konserwacyjno-naprawczych,

e) uszkodzenia rzeczy powstałe w wyniku naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji, w tym uszkodzenia powłok lakierniczych,

f) uszkodzenia akumulatorów, które powstały w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania, przechowywania i ładowania,

g) usterki związane z przewodem sygnałowym robotów koszących z wyjątkiem wad fabrycznych; z gwarancji wykluczone są wszystkie przypadkowe przecięcia, przecięcia spowodowane przez urządzenie, miejsca łączenia i uszkodzenia spowodowane korozją,

h) uszkodzenia nadajnika i zasilacza robotów koszących powstałe w wyniku przepięć napięcia instalacji elektrycznej oraz ich nieprawidłowe działanie wynikające z zakłóceń wywołanych przez inne urządzenia lub instalacje. 

17. Części i materiały nie objęte ochroną gwarancyjną, a zużycie których jest naturalną konsekwencją pracy:

a) elementy eksploatacyjne np.: noże, tarcze, listwy tnące, głowice żyłkowe, filtry, linki rozruchowe, świece zapłonowe, żarówki, koła jezdne, bębny i szczęki sprzęgłowe, sprzęgła i koła cierne, paski napędowe, śruby bezpieczeństwa, szczotki zbierające i zgarniające,

b) elementy silnika: cylindry, tłoki, pierścienie, wał korbowy, łożyska, panewki, membrany gaźników,

c) elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne,

d) inne elementy: piasty noża, kliny zabezpieczające, amortyzatory, łożyska, panewki, koła zębate, bezpieczniki przeciążeniowe, szczotki węglowe, cięgna i linki sterujące,

e) elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy. 

18. Użytkownik nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną.

19. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia: dokonania zmian konstrukcyjnych, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, niewykonywania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych do których zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi użytkownik jest zobowiązany, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

20. Na nabywcy/użytkowniku spoczywa obowiązek dokumentowania przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych oraz innych czynności serwisowych.


Karcher

Sprzęt do ewentualnej naprawy gwarancyjnej możesz dostarczyć do naszego autoryzowanego serwisu lub innego autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Lista autoryzowanych punktów serwisowych się na stronie producenta www.karcher.pl. 

Warunki gwarancji - urządzenia do użytku domowego

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o. o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.

3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy / Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego (zwanego dalej AWN) albo przesłania go do Serwisu Centralnego Urządzeń Domowych Kärcher (zwanego dalej SCK).

6. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do sprzedawcy / AWN albo do SCK wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.

7. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć do Sprzedawcy / AWN / SCK. W razie wysyłki należy odłączyć węże i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, zapakować urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przez uszkodzeniem, oznakować przesyłkę znakiem „ostrożnie szkło” i „góra-dół”.

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

 • stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
 • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
 • wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki. odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi). parownice: osprzęt, uszczelki, zawory. zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry, akumulatory.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.

4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.

5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Serwis Centralny Urządzeń Domowych Kärcher (SCK): 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.

 


 

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)

5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.

6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.

8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.

9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.

10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)

11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)

12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.

13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

 • stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
 • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
 • nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
 • braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN.

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:

 • Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
 • Parownice: osprzęt zewnętrzny
 • Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
 • Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
 • Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne
 • Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
 • Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
 • Urządzenia typu HDR: filtry
 • Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
 • Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).

3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza.

5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika.

6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.

7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.

9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.

10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

 

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.